Aliran Pusingan Pendapatan

Notes
 • Pasaran barang – Pasaran barangan diperjualbeli. Firma akan menjualkan barangan kepada isi rumah melalui pasaran barang untuk memenuhi permintaan isi rumah
 • Pasaran faktor – Pasaran faktor ekonomi seperti buruh dan tanah diperjualbeli. Isi rumah akan menawarkan sumber ekonomi kepada firma melalui pasaran faktor untuk firma mengeluarkan barangan.
 • Aliran wang – Pergerakan perbelanjaan dan pendapatan pelaku ekonomi.
 • Aliran fizikal – Pergerakan barangan dan sumber ekonomi antara pelaku ekonomi.

Isi rumah akan membuat empat keputusan ekonomi iaitu :

 • Menentukan jumlah sumber ekonomi yang akan ditawar ke pasaran barang (A)
 • Isi rumah memperoleh pendapatan dalam bentuk upah, sewa dan bunga daripada sumber ekonomi yang disumbangnya (III)
 • Menentukan kuantiti barang yang akan dibeli di pasaran barang (B)
 • Untuk memperoleh barangan tersebut, isi rumah harus membayarnya dengan pendapatan yang diperoleh tadi (I)

Firma juga akan melakukan empat keputusan ekonomi iaitu :

 • Menentukan jumlah sumber ekonomi yang akan diminta ke pasaran faktor (C)
 • Membayar kos pengeluaran dalam bentuk upah, sewa dan faedah kepada isi rumah untuk sumber ekonomi yang diminta (IV)
 • Jumlah barang yang akan dikeluarkan dan kemudianya dipasarkan di pasaran barang (D)
 • Menerima ganjaran daripada penjualan barangan kepada isi rumah dalam bentuk untung (II)

Peranan kerajaan dalam ekonomi boleh dibahagi kepada dua iaitu:

 • Menyediakan barang dan perkhidmatan awam kepada isi rumah dan firma (E)
 • Memungut cukai daripada isi rumah dan firma untuk membiayai pengeluaran barangan awam (V)